0
0
Subtotal: 0.00

אין מוצרים בסל הקניות.

תנאי שימוש ורכישה

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון המפורטים להלן.

תוכן האתר ותקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

אתר HODHADAR.CO.IL שבמסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות [לעיל ולהלן:”האתר”] של תכשיטים [לעיל ולהלן:”המוצרים”] , מנוהל על ידי חברת תכשיטי הוד והדר מרחוב אבן גבירול 105 תל אביב
החברה מפעילה מוקד שירות לקוחות במספר טלפון שמספרו 035221885 ובאמצעות כתובת האימייל כפי שמופיע בעמוד צור קשר באתר.
הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מתכשיטי הוד והדר.
אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצ’ של המותג תכשיטי הוד והדר, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.
כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החברה ו/או של צד ג’ שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה או למי מטעמה.
כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה [לעיל ולהלן: “הלקוח”], מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
הלקוח מסכים בעצם ביצוע הפעולה באתר כי תהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד תכשיטי הוד והדר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של תכשיטי הוד והדר על פי תקנון זה.
תקנון זה יכול וישונה מפעם לפעם, ללא התראה מראש, תוקף כל שינוי לתקנון יהא ממועד ביצוע השינוי. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי תכשיטי הוד והדר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.
החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות יכובדו ע”י החברה בהתאם להוראות תקנון זה.
תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר כהגדרתו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע”י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.
השירות שניתן במסגרת HODHADAR.CO.IL מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי תכשיטי הוד והדר לפי שיקול דעתה הבלעדי [לעיל ולהלן: “אזור השירות”].
על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
החברה שומרת לעצמה הזכות לבקש פרטיי הזדהות נוספים על מנת להימנע מבעיות בטחון אשראי בכל עת. במידה ויסרב הלקוח למסור את הפרטים לבקשת החברה, לחברה הזכות לבטל את העסקה.
בעצם הרישום לאתר מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של תכשיטי הוד והדר וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון זה.
הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ החברה לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחוייב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.

הזמנת המוצרים ואספקתם:

אזורי השירות המעודכנים נכון למועד זה הינם בכל תחומי מדינת ישראל [להוציא ישובי האוטונומיה הפלשתינית].
יובהר כי על אף האמור לעיל תכשיטי הוד והדר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
הזנת ההזמנה במאגרי החברה, מתבצעת בהליך PENDING [השהייה] עד 3 ימי עסקים ולאחר אישור החברה לפרטי ההזמנה מבוצע סליקת התשלום בכפוף לאישור חברת האשראי.
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה על ידי החברה ואישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
רק ביצוע הזמנה באמצעות תהליך ההזמנה שבסיומו ידרש הלקוח למסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב, ולאחר אישור החברה והפקת אישור חיוב מאת חברת האשראי, יתן תוקף להזמנה ולביצועה. כל צורת תקשורת אחרת עם החברה לענייו המוצרים לרבות משלוח הודעת דואר אלקטרוני אינם מחייבים את החברה.
אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומותנה, בין היתר, בכך שהמוצר או הפריט הנבחר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. במידה ואילו מן המוצרים או הפריטים שבהזמנה אינם נמצאים במלאי החברה, תודיע החברה ללקוח על כך. החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר או הפריט החסר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כנגד החברה ובלבד שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ושילם, לחברה בגין המוצר או הפריט החסר או שהחברה תבטל את החיוב בגין המוצר או הפריט החסר במידה ובוצע.
ביצוע ההזמנה יעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לכבד סוגי כרטיסי אשראי אלה או לאפשר סליקתם של כרטיסי אשראי נוספים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
אספקת המוצרים תתבצע לא יאוחר מ14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ואישורה חברת האשראי.
סליקת כרטיסי אשראי ברכישות המוצרים המוצעים למכירה באתר, מתבצעת באמצעות שירות הסליקה המופעל ע”י TRANZILA.
החברה מחזיקה באישור SP [SERVICE PROVIDER] INTERSPACE LTD. TRANZILA.
המוצר/ים המוזמנים ושתמורתם שולמה ונפרעה, יסופקו ללקוח באמצעות דואר שליחים DOOR TO DOOR לא יאוחר מ14 ימים ממועד אישור החברה וביצוע התשלום או אם בחר בכך הלקוח, באיסוף אישי במשרדי החברה על פי תיאום מראש ואישור בכתב ובהצגת תעודת זהות וכרטיס אשראי שממנו בוצע התשלום.
במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. לא ניתן להשאיר הזמנה שלא בכתובת היעד המדויקת ואצל המזמין.
במידה והלקוח בחר באופציה של איסוף עצמי של המוצר, יאסוף הלקוח את המוצר מהחברה תוך 14 ימי עבודה ובתיאום טלפוני מראש .
כל המוצרים המופיעים באתר לרכישה מקוונת יתכן ויאזלו מן המלאי מפעם לפעם ועל כן תימנע מכירתם באופן זמני. כמו כן מוצרים ופריטים שונים יכול ויפסק יצורם בשל החלפת קולקציה ו/או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומשכך לא תתאפשר רכישתם לאחר אזילתם מן המלאי.
מוצרים מסוימים יסופקו אך ורק על פי המידות המצוינות באתר לגביהן ועל פי זמינות ומלאי קיים. במידה וברצון הלקוח לרכוש מידה שאינה מופיעה באתר עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות לבירור ובמידה ותיתכן הזמנה שלא במידות המפורטות באתר, תחשב ההזמנה כיצור מיוחד ועיצוב אישי ללקוח על כל המשתמע ועל פי כל דין.
התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו שינויים ו/או הבדלים בין אופן תצוגת הפריטים והמוצרים, לרבות צבעי הפריטים והמוצרים ובין נראות המוצרים בפועל זאת כפועל יוצא מאיכות והעברת הצילום המועבר למחשב.
תכשיטי הוד והדר אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתה: כוח עליון, שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או מבצעים צבאיים ו/או תקלות טכניות אחרות אצלה או בחברת השליחויות.

מדיניות החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות אי מייל כפי שמופיע באתר HODHADR או בדואר רשום לכתובת החברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במידה והודעת הביטול נעשתה באמצעות אימייל, מוקד השירות יחזיר מכתב תשובה המאשר את קבלת הפניה במשרד המוקד.
מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
מוצרים אשר אינם בעיצוב אישי לפי הזמנת הלקוח, ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי.
תכשיטים בעיצוב אישי או כל תכשיט שהוגדר כייצור מיוחד על פי דרישה – לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי בגינו.
מובהר כי תוצאות ביטול עסקה כאמור, הן כקבוע בסעיף 14ה’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
החברה רשאית לבטל ההזמנה כולה או חלקה:
אם נפלה, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו.
במידה והוזמן מוצר או פריט אשר אזל מן המלאי.
כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע.
אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש.
הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח יבוטל.

אחריות על התכשיטים

האחריות לתכשיטים ניתנת על ידי תכשיטי הוד והדר לתקופה של שנה.
האחריות חלה בעבור ליקויי ייצור בלבד ותקפה בתנאים הבאים:
התכשיט אוחזק ברמה סבירה והגיונית
לא נעשה מגע בין התכשיט וחומצות או חומרי ניקוי
לא בוצעו בתכשיט תיקונים/ עבודות צורפות שאינן ע”י תכשיטי הוד והדר או מי המוסמך מטעמה
האחריות אינה תקפה על שבר, קרע, או פגיעה בתכשיט, בשל שימוש שאינו סביר, או אי עמידה בתנאי השימוש המומלצים באתר.
האחריות אינה תקפה על אובדן או גניבה
תו תקן

המוצרים והעבודה בהם נעשים בהתאם ועל פי הוראות מכון התקנים הישראלי.
המשקל המצויין ככל שמצויין לגבי המוצרים, הינו משקל אומדני בלבד.

פרטיות

מאגרי המידע של תכשיטי הוד והדר רשומים על פי כל דין. שימוש באתר CO.IL מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע אלה.
בהתאם, ניתנת הסכמת הלקוח כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית , למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות, וכל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת.
במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו עליה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי תכשיטי הוד והדר או מי מטעמה או מי באמצעותה.
בהצטרפותו לשירות הניתן באתר, הלקוח מסכים להיכלל במועדון הלקוחות של החברה וכן כי מידע שתקבל החברה מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגרי מידע של תכשיטי הוד והדר בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ”י שיקול דעתה של החברה ולהוראות כל דין.
כן מסכים הלקוח ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות CO.IL, כי תכשיטי הוד והדר תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות’ וכד’, מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח ומחקר סטטיסטי בקשר לחברה ולרכישות שבוצעו באתר.
החברה אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות ללקוחות על פי שיקול
דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן תכשיטי הוד והדר רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
מובהר כי פרטי כרטיס האשראי שנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה אינם נשמרים במאגרי החברה והחברה לא תמסור מידע הנוגע לכרטיס האשראי לצדדים שלישיים.
הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיו ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.
הלקוח מאשר כי המידע שנמסר ו/או שימסור אודותיו במסגרת התקשרותו עם תכשיטי הוד והדר, ישמר במאגר הלקוחות, תפעול ושיווק וכן דיוור ישיר.
לפרטים, עדכון ו/או הסרה מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן לפנות אל תכשיטי הוד והדר, בטל’ 035221885ו/או באמצעות הודעת דוא”ל כפי שמופיע בעמוד ‘צור קשר’ באתר. ההסרה תתבצע עד 72 שעות ממועד קבלת הפניה בחברה [בימי העסקים].
אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

קבצי COOKIES “עוגיות”:

קובץ Cookie הוא קובץ קטן אשר מבקש רשות להיות ממוקם על הכונן הקשיח של המחשב. ברגע שאתה מסכים, הקובץ מנתח את תעבורת האינטרנט או מאפשר לך לדעת מתי אתה מבקר באתר מסוים. “עוגיות” מאפשרות ליישומי אינטרנט לטפל בך בתור משתמש ייחודי, או אדם פרטי. יישום אינטרנט יכול להתאים את פעילותו לפי העדפותיך, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את ההעדפות שלך.
אנו משתמשים בתוכנת סטטיסטיקה לאתרים, המזהה אילו דפים נמצאים בשימוש. זה עוזר לנו לנתח נתונים על תעבורת האינטרנט ולשפר את אתר האינטרנט שלנו על מנת להתאים אותו לצורכי הלקוח. אנו משתמשים במידע זה רק למטרות ניתוח סטטיסטי, והסטטיסטיקות של האתר אינן מזהות אותך באופן אישי כאדם או כמשתמש.
אנו גם משתמשים בשירות “רימרקטינג” (שיווק מחדש, Remarketing) כדי להציג מודעות רלוונטיות לאנשים שביקרו באתר לפחות פעם אחת.
מבקרים באתר אכן עשויים לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים של HODHADAR באתרים של Google ובאתרים של צדדים שלישיים, המפרסמים מודעות של Google AdWords בתוכנית Adsense ודומותיה, כולל YouTube.
קבצי ‘עוגיות’ מסייעים לנו לספק לך אתר טוב יותר, בכך שהם מאפשרים לנו לעקוב אחר הדפים שאותם אתה מוצא שימושיים.
ה’עוגיה’ אינה נותנת לנו גישה למחשב שלך או כל מידע אודותיך, מלבד הנתונים שאותם תבחר לשתף אותנו בצורה פעילה – כמו למשל באמצעות מילוי טופס התקשרות.
אתה יכול לבחור אם לקבל או לדחות קבצי Cookies.
רוב דפדפני האינטרנט, כגון ‘מיקרוסופט אינטרנט אקספלורר’, ‘גוגל כרום’, ‘אפל ספארי’ או ‘מוזילה פיירפוקס’, מקבלים קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן כדי לסרב לקבל קבצי Cookie, אם הנך מעדיף זאת.
כמו כן, אתה יכול לבקר במנהל העדפות המודעות של Google כדי להפסיק לצפות במודעות.
חסימת עוגיות עשויה למנוע ממך להנות ממלוא היתרונות באתר.

הוראות דין וסמכות שיפוט:

על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האתר והאמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
הסמכות הייחודית לשיפוט בעניין כל סכסוך בין הלקוח לחברה הינה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.